Tytuł projektu: Uzyskanie nowego kompozytu biodegradowalnego na bazie wytłoków jabłkowych przeznaczonych na pojemniki i tacki

  Beneficjent: BRANFOOD N. Pietrzykowski Spółka Jawna
Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.02.03.02-28-0060/20
Fundusz: Europejski​​ Fundusz​​ Rozwoju ​​Regionalnego
Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś​ Priorytetowa: 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie: 3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Wartość​ projektu: 385 531.20 PLN
Wartość​ wydatków kwalifikowanych: 313 440.00 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 266 424.00 PLN
  Cele projektu
Celem realizacji projektu jest wprowadzenie innowacji produktowej - stworzenie kompozytu biodegradowalnego na bazie wytłoków jabłkowych przeznaczonych na pojemniki i tacki. Zamierzeniem Wnioskodawcy jest sprzedaż powstałego nowego produktu, jako uzupełnienie aktualnej oferty pozwalające uzyskiwać przewagę konkurencyjną na rynku.
Planowane efekty
- opracowanie projektu i technologii produkcji produktu wraz z kalkulacją kosztów wdrożenia technologii i seryjnej produkcji,
- pozyskanie nowych klientów i odbiorców rozwiązania (docelowo również zagranicznych),
- zbudowanie wizerunku Wnioskodawcy jako firmy przyjaznej środowisku i odpowiedzialnej społecznie,
- wzrost świadomości ekologicznej wśród odbiorców i użytkowników,
- nawiązanie współpracy z jednostką naukową, która pozwoli na pozyskanie kompetencji powalających na wypromowanie firmy jako innowatora na rynku opakowań do żywności.
Osiągnięte zostaną następujące wskaźniki rezultatu projektu:
  1. Liczba wprowadzonych innowacji – wartość docelowa: 1;
  2. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.] – wartość docelowa: 1.